اهداف فعلی حمایت مالی

حمایت مالی

با حمایت مالی خود، در پیشرفت و توسعه انجمن گیم جی جی سهیم شوید.
کاربرانی که مجموع حمایت های آنها 50 هزار تومان به بالا شود، مقام کاربر ویژه دریافت خواهند کرد.

0 تومان اهدا شده است.


برگزاری مسابقات

با حمایت مالی خود، در پیشرفت و توسعه مسابقات گیم جی جی سهیم شوید.
کاربرانی که مجموع حمایت های آنها 50 هزار تومان به بالا شود، مقام کاربر ویژه دریافت خواهند کرد.

0 تومان اهدا شده است.